Algemene voorwaarden De Gunfactor Verhoger

Download hier de algemene voorwaarde in pdf formaat.

Algemene voorwaarden

De GunfactorVerhoger heeft tot doel om de resultaten van medewerkers en organisaties te
optimaliseren.

Voor zover tussen De GunfactorVerhoger en een opdrachtgever niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van
toepassing op alle werkzaamheden van De GunfactorVerhoger.

Alle werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever worden na overleg met en in opdracht van de
opdrachtgever en na goedkeuring door De GunfactorVerhoger volgens het geldende tarief alsmede de
voor uitvoering noodzakelijke kosten in rekening gebracht.

De GunfactorVerhoger stelt de opdrachtgever voordat een zaak in behandeling wordt genomen van het
betreffende tarief op de hoogte. In dit tarief zijn niet begrepen de overige kosten, zoals reiskosten,
reisuren en materiaalkosten e.d. Deze kosten zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de opdrachtgever
in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn.

Alle opdrachten van de opdrachtgever beschouwt De GunfactorVerhoger als uitsluitend aan hem
gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een
bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking
van 7.407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer
personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

De GunfactorVerhoger is gerechtigd om, alvorens tot verdere werkzaamheden over te gaan, een
voorschotnota te sturen die per omgaande dient te worden voldaan.

Betaling van alle facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden
binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt de gebruiker zich het
recht voor om het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten.
Indien de opdrachtgever niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat,
dan zal de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd zijn.

Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever
waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 200,-.
Annulering van een dienst door de opdrachtgever dient te geschieden door middel van een aangetekend
schrijven. Indien bedoelde kennisgeving tot 4 weken voor de eerste dag wordt ontvangen, is de
opdrachtgever € 125,- annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering tussen 4 tot 2 weken voor aanvang
van de dienst is de opdrachtgever 50% van het afgesproken tarief verschuldigd. Binnen 2 weken voor
aanvang van de dienst is de opdrachtgever 100% van het totale tarief verschuldigd. Na aanvang van de
dienst of bij tussentijdse beëindiging heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling. Opschorting
van de dienst kan alleen schriftelijk en eenmalig en geldt voor maximaal 1,5 jaar na start van het traject.

Individuele gesprekken met medewerkers van opdrachtgevers dienen minimaal 24 uur voor aanvang
worden geannuleerd. Binnen 24 uur voor aanvang zal het 1,5 maal het uurtarief in rekening worden
gebracht aan de opdrachtgever.

De GunfactorVerhoger heeft het recht deelname van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) aan een training, groepsbijeenkomsten of individuele gesprekken te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Restitutie van een gedeelte van het tarief vindt alleen plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van de bijeenkomst het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. De GunfactorVerhoger kan een bewijs verlangen in de vorm van een medisch verklaring of anderszins. De correspondentie hierover dient aangetekend te geschieden.

De GunfactorVerhoger heeft het recht zonder opgave van redenen de werkzaamheden te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) uit te sluiten, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan De GunfactorVerhoger betaalde bedrag.

De GunfactorVerhoger is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever, gebruik te maken van bemiddeling of diensten van door haar ingeschakelde en in haar opdracht werkende derden, indien een juiste of efficiënte uitvoering van de opdracht voor de opdrachtgever, zulks naar het oordeel van De GunfactorVerhoger wenselijk maakt. De GunfactorVerhoger zal, ingeval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

De GunfactorVerhoger is altijd gerechtigd om het geven van advies te weigeren ofwel zich tussentijds aan de opdracht te onttrekken.De opdrachtgever vrijwaart De GunfactorVerhoger tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht.

Opdrachtgever zal alle voor advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen. De GunfactorVerhoger is niet aansprakelijk voor de door hem gegeven adviezen indien deze zijn gedaan op basis van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

De GunfactorVerhoger zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van De GunfactorVerhoger die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is De GunfactorVerhoger voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van De GunfactorVerhoger wordt uitgekeerd.

Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van De GunfactorVerhoger beperkt tot een maximum van éénmaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste half jaar. Een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

Voor akkoord:
Naam bedrijf :…………………………………………………………….
Datum :…………………………………………………………….
Handtekening :…………………………………………………………….