Algemene voorwaarden De Gunfactor Verhoger

Download hier de algemene voorwaarde in pdf formaat.

Algemene voorwaarden

De Gunfactor Verhoger heeft tot doel om de resultaten van medewerkers en organisaties te optimaliseren.

Voor zover tussen De Gunfactor Verhoger en een opdrachtgever niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van De Gunfactor Verhoger.

– Alle werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever worden na overleg met en in opdracht van de opdrachtgever en na goedkeuring door De Gunfactor Verhoger volgens het geldende tarief alsmede de voor uitvoering noodzakelijke kosten in rekening gebracht.

– De Gunfactor Verhoger stelt de opdrachtgever voordat een zaak in behandeling wordt genomen van het betreffende tarief op de hoogte. In dit tarief zijn niet begrepen de overige kosten, zoals reiskosten, reisuren en materiaalkosten e.d. Deze kosten zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn.

– Alle opdrachten van de opdrachtgever beschouwt De Gunfactor Verhoger als uitsluitend aan hem gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking van 7.407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
– De Gunfactor Verhoger is gerechtigd om, alvorens tot verdere werkzaamheden over te gaan, een voorschotnota te sturen die per omgaande dient te worden voldaan.

– Betaling van alle facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt de gebruiker zich het recht voor om het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten. Indien de opdrachtgever niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd zijn.

Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 200,-. Annulering van een dienst door de opdrachtgever dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven. Indien bedoelde kennisgeving tot 4 weken voor de eerste dag wordt ontvangen, is de opdrachtgever € 125,- annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering tussen 4 tot 2 weken voor aanvang van de dienst is de opdrachtgever 50% van het afgesproken tarief verschuldigd. Binnen 2 weken voor aanvang van de dienst is de opdrachtgever 100% van het totale tarief verschuldigd. Na aanvang van de dienst of bij tussentijdse beëindiging heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling.

Individuele gesprekken met medewerkers van opdrachtgevers dienen minimaal 24 uur voor aanvang worden geannuleerd. Binnen 24 uur voor aanvang zal het 1,5 maal het uurtarief in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. De Gunfactor Verhoger heeft het recht deelname van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) aan een training, groepsbijeenkomsten of individuele gesprekken te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Restitutie van een gedeelte van het tarief vindt alleen plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van de bijeenkomst het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. De Gunfactor Verhoger kan een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. De correspondentie hierover dient aangetekend te geschieden. De Gunfactor Verhoger heeft het recht zonder opgave van redenen de werkzaamheden te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) uit te sluiten, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan De Gunfactor Verhoger betaalde bedrag.

– De Gunfactor Verhoger is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever, gebruik te maken van bemiddeling of diensten van door haar ingeschakelde en in haar opdracht werkende derden, indien een juiste of efficiënte uitvoering van de opdracht voor de opdrachtgever, zulks naar het oordeel van De Gunfactor Verhoger wenselijk maakt. De Gunfactor Verhoger zal, ingeval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

– De Gunfactor Verhoger is altijd gerechtigd om het geven van advies te weigeren ofwel zich tussentijds aan de opdracht te onttrekken.

– De opdrachtgever vrijwaart De Gunfactor Verhoger tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht.

– Opdrachtgever zal alle voor advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen. De Gunfactor Verhoger is niet aansprakelijk voor de door hem gegeven adviezen indien deze zijn gedaan op basis van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

– De Gunfactor Verhoger zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van De Gunfactor Verhoger die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is De Gunfactor Verhoger voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van De Gunfactor Verhoger wordt uitgekeerd.

Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van De Gunfactor Verhoger beperkt tot een maximum van éénmaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste half jaar. Een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. De Gunfactor Verhoger aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de gekregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van De Gunfactor Verhoger. De Gunfactor Verhoger is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

– De Gunfactor Verhoger is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen.

– De Gunfactor Verhoger bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken). Niets uit deze opgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van De Gunfactor Verhoger. Modellen, technieken en instrumenten, waaronder software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de offerte of het eindresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van De Gunfactor Verhoger.

– De Gunfactor Verhoger doet een uiterste inspanning om de kwaliteit van haar diensten te waarborgen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich schriftelijk richten tot De Gunfactor Verhoger, Hoofdstraat 1d, 9451 BA Rolde

– De Gunfactor Verhoger staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht, nog voor de tijdige ontvangst daarvan.

– Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

– De Gunfactor Verhoger is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

– Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien De Gunfactor Verhoger geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

– Op alle door De Gunfactor Verhoger verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.

– In geval van geschillen tussen de opdrachtgever en de gebruiker zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar De Gunfactor Verhoger zijn (neven)vestigingsplaats heeft.

Voor akkoord:
Naam bedrijf :…………………………………………………………….
Datum :…………………………………………………………….
Handtekening :…………………………………………………………….